Archive

Tag Archives: curso online

Αυτή η αφήγηση είναι ουσιαστικά μια πλαστή ταυτότητα.

Esta narrativa es de identidad falsa.

Σαν ένα χνάρι που έμεινε από το πέρασμα-συμβάν από κάτι πιο πολύπλοκο.

Como un rastro que ha dejado por el pasaje-evento de algo más complejo.

Με τις λέξεις προσπαθεί να συγκεντρώσει μερικά κομματάκια μνήμης από μια δράση που όπως όλες οι δράσεις και αυτή εξαϋλώθηκε.

Con las palabras intenta recoger algunos trozos de memoria de una acción que, como todas las acciones, desvaneció.

Συγκεντρώνεται εδώ  μόνο ότι έμεινε, θραυσματάκια λέξεων και κάποια σχέδια.

Aquí solo σε recoge lo que queda, fragmentos de palabras y algunos dibujos.

Desktop Eva de Miguel Aleman

Την κυριακή 05.12 το !imprográfika παρουσίασε την ποιήτρια  ΜΚΧ, τις λέξεις και τις λογοτεχνικές της εικόνες.

El Domingo 05.12 !imprográfika presentó la poeta ΜΚΧ, sus palabras y sus imágenes literarias.

[Σχεδιαζωγράφοντας] μαζί και μόνες βασισμένες σε ένα ποίημα της ποιήτριας ΜΚΧ προσπαθήσαμε να υφάνουμε ιστορίες ταυτότητας.

[Dibujandoescribiendo] juntas y a la vez solas, basadas en un poema de la poeta MKX intentamos tejer historias de identidad.

Πέρα από τις κατηγοριοποιήσεις μεταξύ σχεδίων & κειμένων, μεταξύ κοινωνικών, εθνικών, έμφυλων και άλλων ταυτοτήτων προσπαθήσαμε μέσα από τις γραφές μας να κατανοήσουμε & να μοιραστούμε την ερμηνεία ενός ποιήματος.

Μás allá de las categorizaciones entre dibujos y textos, entre identidades sociales, étnicas, de género y otras; a través de nuestras “escrituras” intentamos comprender y compartir la interpretación de un poema.

Read More

laboratorio-de-dibujar-y-escribir-gif

En el Laboratorio de dibujar y escribir se experimenta con las imágenes gráficas y literarias en su aparecer y en su relación con el cuerpo, en su doble vertiente práctica y teórica.

En realidad se trata de un taller creativo donde el mundo de las imágenes y de la literatura se aproximan empíricamente mediante los sentidos y las emociones.

En esta pequeña comunidad artística cibernética se procura que cada participante despliegue libremente sus destrezas y talentos preparando así el terreno para el advenimiento de asombros y sorpresas creativas tanto para los demás como para uno mismo.

Las obras y los acercamientos al mundo de las imágenes que se experimentan pueden entenderse como parte de una investigación personal acerca de los procesos creativos y el autoconocimiento de cada artista.

Es un taller muy adecuado para personas curiosas y conscientes de que su talento personal puede desarrollarse a cotas más altas en una situación de methexis que permite co-aprender y que en la existencia de múltiples caminos entre el arte globalizado de la artisticidad -arte institucional- y el de la artistización -underground estético o artístico-, confían en que sus posibilidades artísticas aún están lejos de agotarse.

>>>>Inscríbete aquí 

Tendrás 80 horas de acción educativa en 8 semanas que incluyen materiales didácticos (videos, lecturas y otros), foros de reflexión, actividades de lecto-escritura, un video-encuentro grupal con el tutor/a y tus compañeros y retroalimentación de parte del tutor/a.

>>>>información detallada aquí

laboratorio-de-dibujar-y-escribir-2-702x336

Fechas: Noviembre 23 de 2016  – Febrero 7 del 2017
Duración: 80 horas de acción educativa.
Inscripción: Hasta 22 de Noviembre 2016
Imparte: Anthi Kosma
Costo: $4,944.00 MXN (aprox. 257 Dólares o 229 Euros). Opción de 1, 2 y 3 pagos.
Cupo máximo: 25 personas
Idioma: Español
Informes: aulavirtual@tallermultinacional.org

CUPON DE DESCUENTO: 15% descuento por pago anticipado, utiliza el cupón: A48C75B4 antes del 7 de Noviembre del 2016

TEMARIO DETALLADO:

Sesión 1: Estética del aparecer

1.1 La imagen del cuerpo. Sobre la antropología de la imagen 1.2 Tanteos gráficos sobre el nacimiento de la imagen 1.3 Serie de textos sobre el cuerpo frente al asombrο del aparecer de la imagen.

Sesión 2: Autobio-grafías Read More

 

Imprográfika y Anthokosmos empiezan su primer curso online.

#Dibujar#Escribir#Leer
EL-CUERPO-EN-EL-APARECER3-702x336

EL CUERPO EN EL APARECER DE LA IMAGEN. LABORATORIO DE DIBUJAR Y ESCRIBIR

en el TALLER MULTINACIONAL 

AULA VIRTUAL, CURSO ONLINE, CURSOS DICIEMBRE2015, OFERTA EDUCATIVA

En el laboratorio de dibujar y escribir se experimenta el aparecer de las imágenes a nivel práctico y teórico a través de imágenes gráficas y literarias. La atención al aparecer de la obra, y por lo tanto una atención a nosotros mismos que la observamos y participamos en su formación, es una forma primordial de explorar el mundo de las artes visuales.

DIRIGIDO A:

Estudiantes, artistas, tesistas de licenciatura y maestría en artes visuales y plásticas, arquitectos con interés en procesos proyectuales diagramáticos y en general a artistas multidisciplinarios que trabajan con las imágenes-gráficas-literarias. Pero también se dirige a los que se consideren soñadores, apasionados de la vida, que en sus procesos artísticos investigan la “anatomía de la inquietud” y buscan el “extrañamiento del mundo” y de uno mismo.

OBJETIVO:

Al finalizar el curso el participante será capaz de:

– Toma de contacto y profundización en bibliografía relacionada con la imagen, el cuerpo y el proceso del aparecer.

– Obtener un portafolio con una serie de imágenes gráficas en torno a la imagen y el cuerpo.

– Redactar una serie de textos acerca del aparecer de las imágenes propias producidas durante las sesiones.

– Profundizar en la narración de los procesos creativos.

– Profundizar en la interpretación de la obra del arte.

– Exploración personal y artística. Refinamiento técnico-teórico.

– Participar en un taller que cultiva entre sus participantes el diálogo gráfico y verbal, promueve el acompañamiento y la necesidad del contacto.

– Participar en una publicación de textos e imágenes producidos durante el taller.

TEMARIO DETALLADO:

Sesión 1: La imagen del cuerpo I

 

Read More