Δράση, Αρχιτεκτονική, Βόλος | Acción, Arquitectónica, Volos


Ονειρευόμενα επί τόπου |

Soñando in situ |

Τοποθεσία: λιμάνι Βόλου 
Lugar: Volos Puerto
2021.10.22
Ομάδα: Αρχ. Σύνθεση ΙΙΙ-IV. T.A.M. Π.Θ.
Grupo: Proyectos ΙΙΙ-IV School of Architecture, University of Thessaly.

______“Για αυτό είναι απαραίτητο να εξασκηθεί το βλέμμα στο άλλο, στη διαφορά.

______Por eso se hace necesario entrenar la mirada en lo otro, en la diferencia.” [1]

Πήγαμε πάλι εκεί. Στην άκρη του λιμανιού. Στο πεδίο της έρευνάς. Από κοντά, μαζί, επί τόπου, η περιοχή ήταν διαφορετική.

Fuimos allí. De nuevo. Al borde del puerto. En el lugar de investigación. De cerca, juntos, in situ, el area era diferente.

______“Και εκ νέου, να θυμάστε πως αυτό δεν είναι ούτε καλύτερο ούτε χειρότερο. Είναι διαφορετικό, και βρίσκεται εδώ να.

______Y nuevamente, recordad que no es que ese otro sea mejor ni peor. Es distinto, y está ahí.”

______“Για να είμαι εγώ χρειάζομαι να μπορώ να με σκεφτώ ως Άλλο.

______Para ser Yo necesito poder pensarme Otro.” 

Από τα σχέδια και το google map, μάλλον, δεν είχαμε συνειδητοποιήσει τίποτα: «ρε η περιοχή είναι μεγάλη», «υπάρχει φασαρία», «δεν είχα καταλάβει αυτή τη διαγώνια φυγή», «οι μικρές προβλήτες τελικά είναι δυο», «ο τοίχος του κυματοθραύστη δεν είναι τόσο ψηλός» ή «τι ωραία που φαίνεται από εδώ το πάρκο. Σαν να πλέουμε στη μέση του λιμανιού».

De los dibujos y el google maps, parece que, no nos habíamos dado cuenta muchas cosas: “jo, el área es grande”, “hay ruido”, “y, ¡esta vista diagonal!”, ” los pequeños pantalanes finalmente son dos”, “el muro de ropeolas no es tan alto” o “¡Qué bonito se ve desde aquí el parque! Es como navegar en medio del puerto”.

Κυρίως δεν είχαμε συνειδητοποιήσει το δυνατό ήλιο. Η μόνη σκιά, εκείνη την ώρα, βρισκόταν κατά μήκος του κυματοθραύστη.

La mayoría no nos dimos cuenta del fuerte sol. La única sombra, en aquel momento, estaba a lo largo del rompeolas.

______“Παρατηρήστε τι εμφανίζεται ως αποτέλεσμα αυτής της σύνδεσης.

______Observar qué es lo que aparece como resultado de esa conexión.”

Κάποια στιγμή έβγαλα 4 κουβάρια ροζ νήματος.  «Η Αριάδνη ήταν η πρώτη αρχιτέκτονας, όχι ο Δαίδαλος», λέει η Beatriz Colomina. «Αυτή κατάλαβε πως λειτουργεί ο λαβύρινθος»[2].

En un momento saqué 4 ovillos de color rosa. “Ariadna fue la primera arquitecta.No  fue Dédalo”, dice Beatriz Colomina. “Ella entendió cómo funciona el laberinto”.

______“Δεν υποθέτουμε πως η ιδέα φέρει μια γνώση που μεταδίδεται κατόπιν στο σώμα, αλλά πως από τη σχέση του σώματος με την ιδέα αναδύεται κάτι νέο.

______No se apunta a suponer que la idea porta un saber que deba ser transmitido al cuerpo, sino que la puesta en relación del cuerpo con la idea haga aparecer algo nuevo.”

Πιάσαμε από ένα σημείο του νήματος.

Κρατώντας το σταθερά αρχίσαμε να μετακινούμαστε.

Κάθε άτομο, έφτιαχνε ένα τσάκισμα. Κ

άθε τσάκισμα ήταν το σημείο, η κορυφή από τη γωνία ενός παράξενου δικτυώματος.

Cada persona cogió un punto del hilo.

Manteniéndo el punto fijo empezamos a movernos.

Cada unx hizo un doblez.

Cada doblez era el punto, donde dos aristas del hilo formaban el ángulo de una extraña malla triangular.

______“[..] ξεκινώ από εκεί που πραγματικά έχει την αρχή της η εικαστική μορφή: από το σημείο που μπαίνει σε κίνηση.[..] οι κινητήριες δυνάμεις, που από το σημείο δημιουργούν μια γραμμή, μια επιφάνεια από την επιφάνεια μια διάσταση χώρου, παρουσιάζονται σχηματικά όλες μαζί.

______[..]empiezo desde donde la forma visual realmente tiene su comienzo: desde el punto donde se mueve. [..] las fuerzas motrices, desde el punto que crean una línea, una superficie y desde la superficie una dimensión del espacio, se presentan esquemáticamente todas juntas.”[3]

Είμασταν κι εμείς άραγε σαν τα σημεία του Πωλ Κλέε; σημεία που είχαν μπει σε κίνηση και σιγά σιγά από γραμμές, δημιουργούσαν υποθετικές επιφάνειες. Επιφάνειες που αναπτύσσονταν μεταξύ τους σε πολλαπλές και κάθε φορά περισσότερες και συγκρουόμενες κατευθύνσεις.

¿Tal vez eramos nosotrxs como los puntos de Paul Klee? Puntos que habían entrado en movimiento y lentamente a partir de líneas formaban superficies hipotéticas. Superficies que se desarrollaban entre nosotros en múltiples y cada vez más y conflictivas direcciones.

Τα σημεία άρχισαν να κινούνται και να μπλέκονται. Να μετακινούν τις συντεταγμένες τους στο χώρο. 

Los puntos comenzaron a moverse, a enredarse. Moviendo sus coordenadas en el espacio.

______“Πώς ενεργοποιείται αυτή τη σχέση μεταξύ σώματος και ιδέας;

______¿Cómo dinamizar esa relación entre cuerpo e idea?

______Εάν το σώμα γνωρίζει κάθε στιγμή εκ νέου τη σύνδεσή του με το “σύνθημα”, δεν υπάρχει χώρος για παρέμβαση από την κρίση, τη λογική.

______Si el cuerpo está volviendo a saber acerca de su vínculo con la consigna a cada instante, no hay lugar para la interferencia del jucio.”

Σε αυτό το κείμενο έρχονται οι λέξεις να περιγράψουν μια εμπειρία. Το παραξένεμα μιας δράσης. Μια δοκιμή συμβίωσης.

En este texto las palabras vienen para describir una experiencia. La extrañeza de una acción. Una prueba de convivencia.

______“Ονοματίζοντας τίθεται σε κίνηση.

______Nombrar pone en movimiento.

______Οι λέξεις είναι εργαλεία. Οι σχετικές ανοίγουν ότι θέλεις να ανοίξεις. Οι λάθος το σπάνε και το μετατρέπουν σε κάτι άλλο.

______Las palabras son herramientas. Las pertinentes abren lo que se quiera abrir. Las equivocadas lo rompen y lo convierten en otra cosa.”

Βρίσκομαι και δεν βρίσκομαι εκεί. Παρατηρώ ή παρασύρομαι στην δράση; Βρίσκομαι μέσα ή έξω; Μα τι κάνουμε; Πως έχουμε μπλεχτεί έτσι; Κάποιος είπε: «Είναι φοβερό! Κινούμαστε όλοι μαζί, σαν ένα σώμα». Είχαμε φτιάξει ένα παράξενο σώμα. Tα μέλη αυτού του σώματος διατηρούσαν -τεντώνοντας-  μια απόσταση μεταξύ τους. Καθένα κινούνταν με διαφορετικό ρυθμό, μαζί και χώρια. Καθένα επηρέαζε το άλλο.

Estoy y no estoy allí. ¿Estoy observando o estoy vivendo lo ocurrido? ¿Estoy dentro o fuera? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos enredamos así? Alguien dijo: “Es increíble, nos movemos todos juntos! Como un cuerpo.” Habíamos formado un cuerpo extraño. Los miembros de este cuerpo mantenían -estirando- una distancia entre ellos. Cada unx se movía a un ritmo diferente. Juntos y separados. Cada unx influyendo el otro.

______“Τι θα συμβεί αν αναστείλουμε στιγμιαία τη γνώση για τη δράση και την παρατηρήσουμε χωρίς να την γνωρίζουμε;

______¿qué pasaría si suspendiéramos momentáneamente ese saber acerca de la acción y la observáramos desconociéndola?”

______“Σκεφτείτε τη σχέση του συνθήματος-εναύσματος- με ποιητικούς όρους.

______Pensar la relación con la consigna en términos poéticos.

______Επομένως, δεν υπάρχει τίποτα να φοβάστε, γιατί δεν υπάρχει τίποτα να κάνετε γι ‘αυτό εκτός από το να συνεχίσετε να φτιάχνετε εκδοχές του εαυτού σας.

______Así que no hay nada que temer, porque no hay nada que hacer al respecto más que seguir haciendo versiones de uno mismo.”

______“Η διάλυση των συνηθειών δίνει χώρο στην πιθανότητα έκπληξης. Η πιθανότητα εμφάνισης. Και η εμφάνιση του άλλου είναι πάντα συγκινητική και σαγηνευτική, σαν γέννα.

______Desmontar los habitos es darle espacio a la posibilidad de la sorpresa. La posibilidad de aparecer. Y el aparecer de un otro es siempre conmovedor y cautivante, como un nacimiento.”

______“Με το να μοιράζεσαι τις παρατηρούμενες , επίσης, τις ενσωματώνεις.

______Compartir la información observada es, también incorporarla.

______Το σώμα που ονομάζω είναι το σώμα που έχω. Η ονομασία τροποποιεί διαφορετικά το σώμα.

______El cuerpo que nombro es el cuerpo que tengo. Nombrar distinto modifica el cuerpo.

______Δείτε την πολλαπλότητα, την ιδιαίτερη εκδήλωση κάθε σώματος και, ταυτόχρονα, σκεφτείτε όλα τα σώματα ως ένα. Άτομο και είδος ταυτόχρονα.

______Ver la multiplicidad, la manifestación particular de cada cuerpo y, a la vez, pensar todos los cuerpos como uno solo. Individuo y especie al mismo tiempo.”

Το εφήμερο δικτύωμά μας στην άκρη του λιμανιού έφτιαχνε μια «διαφορετική τοπογραφία». Έτσι «είπαν».  Κάποια στιγμή αφήσαμε τα σημεία στο έδαφος, z=0. To δικτύωμα έγινε μια κάτοψη, ένας χάρτης διαδρομών στο δάπεδο. Αρχίσαμε να περπατάμε στις διαδρομές του.

Nuestra malla efímera en el borde del puerto creó una “topografía diferente”. Así “dijeron”. En un momento dejamos los puntos en el suelo, z = 0. La malla se convirtió en una planta, un mapa de rutas en el suelo. Empezamos a caminar por sus caminos.

______“Μετακίνηση-όχι μετακίνηση.

______Moverse-no moverse.

______Σκεφτείτε τον ρυθμό

______Pensar en el ritmo.

______Σκεφτείτε τις εντάσεις

______Pensar en las intensidades

______Σκεφτείτε το χώρο.

______Pensar en el espacio.

______Σκεφτείτε την ποσότητα της κίνησης.

______Pensar en la cantidad de movimiento.

______Διασχίστε το σύνθημε-έναυσμα- μέσα από τη μεταβλητή και φτάστε την στο όριο παρατηρώντας τις συνέπειες.

______Atravesar la consigna por la variable y llevarla hasta el límite observando las consecuencias.

______Η δράση τροποποιεί το σώμα.

______La acción modifica el cuerpo.”

Συνεχίσαμε για λίγο τις δοκιμές τρισδιάστατες ή μη. Ξαναπιάσαμε τα σημεία. Φτιάξαμε άλλες γωνίες. Πάντα σε συνεχή κίνηση και μεταβολή. Το δικτύωμα δεν ήταν το ίδιο. Ποτέ δεν είναι το ίδιο. Το λιμάνι δεν ήταν πια το ίδιο. Εμείς δεν είμασταν πια τα ίδια.

Continuamos durante un tiempo las pruebas, tridimensionales o no. Cogimos los puntos de nuevo. Formamos nuevos ángulos, nuevas aristas y mallas. Siempre en movimiento y transformación. La red no era la misma. Nunca es lo mismo. El puerto ya no era el mismo. Nosotrxs tampoco no éramos lxs mismxs.

______“Το άκουσμα αυτής της δράσης θα είναι ο χώρος που δίνουμε στο αβέβαιο.

______La escucha de esa acción será el espacio que le demos a lo incierto.

______Σε αυτό που συμβαίνει.

______A aquello que pasa.

______Τι συμβαίνει?

______¿Qué es lo que pasa?

______Πού συμβαίνει ό,τι συμβαίνει;

______donde pasa lo que pasa?

______Πρέπει να χορέψεις τις ερωτήσεις.

______Hay que bailar las preguntas.

______Εκδηλώστε τις ανησυχίες. Και τρέμουν.

______Hacer manifiestas las inquietudes. Y temblar.

______Χορεύουμε μέσα από φόρμες, θέσεις.

______Bailamos a través de formas, posiciones.

______Αυτή η κίνηση εστίασης (ή συνείδησης) είναι απαραίτητη για να προδιαθέσει το σώμα στο σύνθημα. Η κίνηση της εστίας έχει χημική-αλχημική επίδραση στο σώμα.

______Ese movimiento de foco (ο de conciencia) es fundamental para predisponer el cuerpo a la consigna. El movimiento del foco tiene un efecto químico-alquímico sobre el cuerpo.

______Αναστείλετε τη θέληση για δημιουργία. Αφήστε το σώμα να δημιουργήσει μόνο για να συσχετιστεί, να αναστατωθεί- Να παρατηρείτε πάντα τις επιπτώσεις.

______Inhibir la voluntad de crear. Dejar que le cuerpo cree solo para relacionarse, para alterarse- Observar siempre las repercusiones.

Η εφήμερη κατασκευή σταδιακά διαλύθηκε. Πήραμε το δρόμο προς την πόλη σκεπτόμενα, γεμάτα απορίες. Ίσως, μία μόνο απορία.

La construcción efímera poco a poco fue desmantelada. Tomamos el camino de vuelta a la ciudad pensando. Llenxs de preguntas. Tal vez solo una pregunta.

Τελικά τι συνέβη;

¿Qué pasó?

Συνέβη;

¿Realmente pasό?

Αποσπάσματα:

Fragmentos:


[1] Condro Lucas, Messiez Pablo. Asymmetrical-Motion. Notas sobre pedagogía y movimiento. Madrid Continta me tienes, 2016.

[2] Rattenbury, Kester, ed. This is not architecture: Media constructions. Psychology Press, 2002.

[3] Klee Paul. Η εικαστική σκέψη (πρώτος τόμος) τα μαθήματα στη σχολή Μπάουχαους. Αθήνα, Μέλισσα, 1989.

E23E96

Photographs: Dimitra Achladioti, Thanasis Pistolis

Responsible professor, text: Anthi Kosma


Leave a Reply

%d