Micro-drawings & Architectural Ethnography


Σαν τα μικροδιηγήματα, ένα σχέδιο μπορεί να αποτελείτε από πολλά μικροσχέδια, μικροιστορίες.

Like micro-stories, a drawing can be made up of many micro-drawings, micro-narratives.

anthokosmos 2021

Αυτές μπορεί να στήνονται αυθόρμητα, συχνά εντελώς τυχαία, σχεδόν πάντα όμως είναι παραθετικές, στέκονται δηλαδή η μία δίπλα στην άλλη και έχουν κάποια σχέση με αυτές. Για αυτό συνήθως χρειάζεται πολύ ώρα για να παρατηρήσεις, να «ταξιδέψεις» και να «περιηγηθείς» στις ιστορίες αυτών των σχεδίων.

These can be set up spontaneously, often completely randomly, but they are almost always in apposition. They stand next to each other and have some relationship with them. These drawings usually take a long time to observe, “travel” and “browse” their stories.

Yπάρχουν αφηγηματικά σχέδια όπου η περιγραφή προσπαθεί να πάει πέρα από την αποτύπωση και να φανταστεί νέες καταστάσεις.  Νέες «συγ-κατοικήσεις».

There are narrative drawings where the description tries to go beyond the capture and imagine new situations. New “co-habitations”.

Σκέψεις με αφορμή το μάθημα «Ειδικά Θέματα Αναπαραστάσεων», Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Thoughts on the occasion of the course “Special Issues of Representations”, Department of Architectural Engineering of the University of Thessaly.

Παρακάτω βρίσκονται αποσπάσματα και το βιβλίο των Atelier Bow-Wow & K. Michael, Architectural Ethnography (The Incidents):

Bow-Wow

Bellow you can find some quotes and download the book (pdf) by Atelier Bow-Wow & K. Michael, Architectural Ethnography (The Incidents):

[..] Ενδιαφερόμαστε για την οικολογία που συμβαίνει γύρω από την αρχιτεκτονική. Από την πρακτική άποψη της κατασκευής, πολλά αντικείμενα που περιβάλλουν την αρχιτεκτονική, ή που υπάρχουν μέσα της, μπορούν να θεωρηθούν ως μη κατάλληλα στοιχεία αρχιτεκτονικής ή, ως θόρυβος. Αλλά στην πραγματικότητα, αρχιτεκτονικά στοιχεία και συσκευές (στέγη, τοίχος, δάπεδο, κολώνα, παράθυρο, σκάλα κ.λπ.) λειτουργούν πάντα, παίζουν και συνυπάρχουν με μη αρχιτεκτονικά στοιχεία (βροχή, ήλιος, άνεμος, βαρύτητα, σώμα, δέντρα, γη, κλπ.) σε ένα συγκεκριμένο μέρος και ώρα. Φυσικά για την κατασκευή χρειαζόμαστε ακριβή σχέδια που καθορίζουν λεπτομέρειες. Αλλά δεν πρέπει να αγνοήσουμε ότι όλα αυτά τα μη αρχιτεκτονικά στοιχεία αποτελούν μέρος της οικολογίας της διαβίωσης.

[..] we are interested in the ecology that happens around architecture. From the practical standpoint of construction, many objects that surround architecture, or that exist within it, can be considered as non-proper elements of architecture, or noise. But actually, architectural elements and devices (roof, wall, floor, column, window, staircase, etc.) always work, play, and coexist with non-architectural elements (rain, sun, wind, gravity, body, trees, earth, etc.) in a specific place and time. Of course for construction we need precise drawings that define details. But we shouldn’t ignore that all these non-architectural elements are part of the ecology of livelihood. 

[..] συχνά ως μέρος των μελετών μας σχεδιάζουμε ό, τι εξαφανίζεται από τη ζωή των ανθρώπων – τις ιστορίες του τι είχαν κάποτε οι άνθρωποι. Δεν είμαστε νοσταλγικοί, αλλά προσπαθούμε να ανακαλύψουμε γιατί χάθηκαν ορισμένα πράγματα. Και αν βρούμε έναν λόγο, προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα υβρίδιο του τι εμφανίζεται και τι έχει εξαφανιστεί. [δηλαδή] το εθνογραφικό δίκτυο πραγμάτων.

[..] often as a part of our studies we draw what is disappearing from people’s lives -the histories of what people once had. We are not nostalgic, but we try to find out why certain things have been lost. And if we find a reason, we try to make a hybrid of what is appearing and what has disappeared. [..] the ethnographic network of things.

[..]

Το γραφιστικά-σχέδια μας λένε πώς να βλέπουμε τα πράγματα. Για παράδειγμα, η επιφάνεια αυτού του τοίχου πίσω μου είναι ένα λευκός πίνακας. Κανονικά, οι άνθρωποι θα το περιέγραφαν αυτό απλό σαν ένα λευκό πίνακα, αλλά στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλές τρύπες σε αυτό από πινέζες από όταν οι μαθητές τοποθετούσαν το έργο τους για έλεγχο. Εάν αρχίσετε να εστιάζετε σε αυτές τις τρύπες, δεν είναι πλέον ένας λευκός πίνακας. Και αν το αρχίσετε να σχεδιάζετε τις τρύπες, το σχέδιο δεν θα δείχνει ένα λευκό πίνακα. Αυτό που σχεδιάζετε είναι αυτό που βλέπετε. Δουλεύετε σύμφωνα με αυτό που βλέπετε. Τότε χρειάζεστε γραφιστικά-σχέδια για να αντιπροσωπεύσετε αυτό που βλέπετε.  

[..] The graphic tells us how to see things. For example, the surface of this wall behind me is a white pinboard. Normally people would describe this simple as a white board, but actually, there are many holes in it made by pushpins from when students pin up their work for review. If you start focusing on these holes, it is no longer a white board. And if you star drawing the holes, the drawing doesn’t show a white board. What you draw is what you see. You work according to what you see. Then you need graphics to represent what you see.

[..]

αλλά τα αρχιτεκτονικά σχέδια είναι πολύ μεγάλα και με πολλές πληροφορίες. Εάν εξετάσετε όλες τις λεπτομέρειες, θα ανακαλύψετε τόσα πολλά πράγματα. Είναι ένας άλλος τρόπος κατανόησης του χώρου ή της αρχιτεκτονικής οικολογίας. Το σχέδιο αντιπροσωπεύει την οικολογία των πραγμάτων για την αρχιτεκτονική που σχεδιάζεται. Σημαίνει επίσης ότι η οικολογία των πραγμάτων μπορεί να ληφθεί υπόψη στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

[..] but architectural drawings are very large and informative. If you examine all the details, you discover so many things. It’s another way of understanding space or architectural ecology. Drawing represents the ecology of things for architecture that is drawn. It also means the ecology of things can be taken into account in architectural design.


Leave a Reply

%d