Παραμετρικές επιφάνειες Ανάφης |Superficies paramétricas #Anafi


Παραμετρικές επιφάνειες είναι κατα κάποιο τρόπο επίπεδες επιφάνειες που παραμορφώθηκαν. Las superficies paramétricas son, en gran medida, superficies planas que se han deformado.

Και μάλλον, όσοι οι τρόποι παραμόρφωσης τόσες οι παράμετροι μεταβολής τους. Y más bien, cuanto más los lodos de deformación tantos los parámetros de su cambio.

Περπατώ σε ένα κυκλαδονήσι και παρατηρώ τις επιφάνειες των κτισμάτων του. Camino por una isla de las Cícladas y observo las superficies de sus casitas.

Άραγε πόσα σημεία ελέγχου έχουν οι επιφάνειες των τοίχων και των οροφών στη χώρα της Ανάφης; Acaso, ¿Cuántos puntos de control tienen las superficies de paredes y techos en “la chora” de Anafi?

Εδώ οι οριακές καμπύλες, αυτές δηλαδή που βρίσκονται στις άκρες των επιφανειών, δεν είναι όμοιες. Aquí las curvas límite, es decir, las que están en los bordes de las superficies, no son idénticas entre sí.

Στέγες και τοίχοι καμπύλωσαν, γωνίες κύρτωσαν, πήραν κλίσεις και ξέχασαν τι θα πει κατακορυφότητα. Techos y muros se han curvado, esquinas se han doblado y caído y, desde luego, han olvidado lo que significa verticalidad.

Ποιες λειτουργίες ανάμειξης παρεμβάλλονται για να κυρτώσουν τα τοπικά σημεία παραμόρφωσης των επιφανειών και πόσα παραμετρικά μπαλώματα να έχουν; ¿Qué funciones de mezcla se insertan para curvar los puntos de deformación local de las superficies y cuántos parches paramétricos tienen?

Οι πολλαπλές ενώσεις και οι περιορισμοί της συνέχειας σμιλεύονται, γίνονται υδρορροές, σκαλάκια και πλατώματα. Las múltiples uniones y las restricciones en la continuidad se esculpen y se convierten en  canalones, escalones y mesetas.

Στις επιφάνειες αυτές δεν υπάρχουν απαραίτητα ομοιόμορφα διαστήματα καμπυλότητας. No hay necesariamente intervalos de curvatura uniformes en estas superficies.

Καμπύλα προφίλ και μπαλώματα ενώνουν όλα τα επίπεδα χωρίς ακρίβεια και μάλλον χωρίς καμία θέληση για έλεγχο χάρη μιας απόλυτης γεωμετρίας. Perfiles curvos y parches unen todos los niveles sin precisión y probablemente sin voluntad de control con el fin una geometría absoluta.

Φυσική “αντιεξουσιαστική” δόμηση ή, πιο απλά, επιφάνειες που δεν ντύνονται, δεν επενδύονται, αλλά πλάθονται με πηλό από θηραϊκή γη. Construcción natural “antiautoritaria” o, simplemente, superficies que no están revestidas, ni forradas, sino moldeadas con arcilla de la tierra Theraica.

“Κεραμική σε μεγάλη κλίμακα”, θα ήταν ισως μια υπερβολικά απλοποιημένη έκφραση. “Cerámica a gran escala” puede ser una expresión demasiado simplista.

Πηλός πάνω σε πέτρα και σε ξύλινο σκελετό που αφαιρείται. Arcilla sobre piedra y sobre marco de madera extraíble.

Εδώ ο αέρας κύρτωσε κάποιες γωνίες, καμπύλωσε στις στέγες και χαμήλωσε τα ύψη των δωμάτων. Aquí el viento dobló algunas esquinas, cubrió los tejados y bajó las alturas de las casitas.

Έτσι τα παιδιά, με την ευκολία του ύψους και την απουσία ορίων και ιδιοκτησιακών συνόρων, πηδούν από οροφή σε οροφή σε ένα αιγαιοπελαγίτικο παρκουρ θυμίζοντας πως τα δώματα  μπορούν να έχουν τη δική τους τοπιογραφία. Así que lxs niñxs, faciliadxs por la altura y la ausencia de linderos y límites de propiedad, saltan de techo a techo en un parkour del mar de Egeo, recordando que los techos pueden tener su propio paisaje.

Ο «ουρανός» του σπιτιού θολωτός, σμιλευμένος από τον αέρα μαζεύει τη ζέστη ψηλά φτιάχνοντας αυτο το καταφύγιο που όταν φυσά το μελτέμι αναρωτιόμαστε «μα πως ζει εδώ κάποιος/α το χειμώνα;». El “cielo” de la casa abovedado, esculpido por el viento, recoge el calor arriba, haciendo este refugio, que cuando sopla el viento “meltemi”, nos hace preguntar “pero ¿cómo se vive aquí alguien en invierno?”.

Το ύψος που έχει το μαντράκι, λίγο κάτω από τα μάτια, δεν τόσο για τη θέα, αλλά είναι όσο χρειάζεται για να σταματά τον αέρα και να μην παίρνει τις φωνές των κατοίκων, εκείνων που δεν είναι τουρίστες στον τόπο τους. La altura de las vallas, justo debajo de los ojos, no es tanto por la vista si no que es necesaria para detener el aire y no quitarle las voces de los habitantes, quienes no son turistas en su lugar.

«Μου έχεις φάει τη ζωή» λέει μια κόρη σε μια μάνα ή μια μάνα σε μια κόρη, άκρη δεν βγάζεις. “Me has estropeado la vida”, dice una hija a una madre o una madre a una hija, no se puede sacar nada en claro.

Και πιο κάτω, μια μάνα μ’ ένα γιο ή ένας γιος με μια άλλη φωνή ακούν «μες του αιγαίου τα νησιά, για βοήθα Χαρδαλιά* μου» και γελάνε μέχρι δακρύων. Y más abajo, una madre con un hijo o un hijo con otra voz oye escuchan “en las islas de Egeo, ayudanos Hardalia *” y lloran de risa.

Τριγύρω μαθήματα γλυπτικής, κατοίκησης σε ελάχιστες διαστάσεις, επί τόπου χτισίματα και ευρεσιτεχνίες. Alrededor lecciones de escultura, de vivienda mínima, construcción in situ y patentes.

Λευκές γραμμές από ασβέστη έρχονται να γεφυρώσουν τα όρια ανάμεσα στο επίπεδο πλακόστρωτο σοκάκι και τα σπίτια. Líneas blancas de cal llegan a unir los límites entre el callejón empedrado y las casas.

Φαντάζομαι πως το σοκάκι είναι κάπως καινούργιο και πως στην παλιότερη εκδοχή του το “πλάσιμο” των σπιτιών θα συνεχιζόταν με ακαθόριστα όρια στο δάπεδο. Me imagino que la callejuela es bastante nueva y que en su versión anterior el “modelado” de las casas continuaría con límites indefinidos en el suelo.

Σε αυτό οι πλάκες θα βρίσκονταν μεταξύ τους σε μεγαλύτερη αναρχία, τα όρια των σκαλιών δεν θα ‘ταν τόσο ευθύγραμμα, βραχάκια θα βρίσκονταν ανάμεσά τους ενώ σίγουρα κανένα επίπεδο ή ακμή του σοκακιού δεν θα είχε οριζόντια στάθμη. En ella las piedras estarían colocadas con mayor anarquía entre sí, los bordes de los escalones no serían tan rectos, rocas aparecerían entre ellos y, claramente, ningún nivel o borde de la callejuela tendría un nivel horizontal.

Κάπως έτσι, μαζί με αέρα, βουτιές και μπύρες, η καλοκαιρινή διάθεση ή τα γνωστά βάιμπς θέτονται σε άλλες τροχιές χωρίς σταθερά επίπεδα, τεθλασμένες, παραμορφωμένες και ακαθόριστες. De alguna manera, junto con el aire, las inmersiones y las cervezas, el ambiente veraniego o la conocida vibra se instala en otras órbitas sin niveles estables, zigzagueantes, distorsionados e indefinidos.

*εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid-19. Αντικείμενο σάτιρας παραφράζοντας το παραδοσιακό τραγούδι «μες του Αιγαίου τα νησιά, για βοήθα Παναγιά μου».  *portavoz del gobierno griego durante la pandemia del covid-19. Οbjeto de sátira parafraseando la canción tradicional “en las islas del Egeo, Virgen mía ayuda”.


Leave a Reply

%d bloggers like this: