el nido, η φωλιά #UrielSeguí


Hay gente que es capaz de mover el mundo, poner un aula patas arribas y dar sentido donde aparentemente no lo hay.

Υπάρχει κόσμος που είναι ικανός να αναστατώσει τον υπόλοιπο κόσμο, να φέρει τα πάνω κάτω δίνοντας νόημα εκεί που πριν φαινομενικά δεν υπήρχε.

El siguiente texto describe la metamorfosis y el nacimiento de un lugar a partir de un encuentro musical.

Το παρακάτω κείμενο περιγράφει τη μεταμόρφωση και τη γέννηση ενός τόπου με αφορμή μια μουσική συνάντηση.

texto: Uriel Seguí 

Era el último día de clase, ya estaban los alumnos calificados y allí no había nadie.

Ήταν η τελευταία μέρα του μαθήματος, οι φοιτητές είχαν ήδη βαθμολογηθεί και εκεί δεν υπήρχε κανείς.

Llegué un poco más tarde de lo acordado, pensando que la gente ya habría empezado a celebrarlo, pero la clase estaba perfectamente ordenada, en silencio, vacía, con su iluminación perfectamente convencional funcionando. Como de costumbre, y yo sólo.

Έφτασα λίγο αργότερα από ό, τι είχε συμφωνηθεί, πιστεύοντας ότι θα είχαν ήδη αρχίζει να γιορτάζουν την τελευταία μέρα, αλλά η αίθουσα ήταν απόλυτα οργανωμένη, ήσυχη, άδεια, με το συνήθη φωτισμό της και,  σαν από συνήθεια, εγώ μόνος. 

Me fui a aparcar el coche que había dejado tirado de cualquier forma, esperando que alguien me echara una mano para descargar los instrumentos que portaba en el interior de él.

Πήγα να παρκάρω το αυτοκίνητο που είχα σταθμεύσει κάπως πρόχειρα, περιμένοντας πως κάποιος θα μου βάλει ένα χεράκι για να κατεβάσουμε τα όργανα που υπήρχαν  στο εσωτερικό του.el nido Uriel segui 2

Aparqué, volví y ya estaban Pablo, el violinista y su amigo, el guitarrista. Apareció Anthi, y nos pusimos todos juntos a remover aquel espacio.

Πάρκαρα και στην επιστροφή βρισκόντουσαν ο Πάμπλο, ο βιολιστής και ο φίλος του, ο κιθαρίστας. Εμφανίστηκε η Ανθή, και ξεκινήσαμε όλοι μαζί να αναστατώνουμε εκείνο το χώρο.  

Trajimos de los coches los instrumentos, reorganizamos las mesas, apilándolas unas encima de las otras, tejimos con cinta de carrocero una conexión entre las mesas apiladas, y proyectamos sobre todo aquello, con dos proyectores de diapositivas, luz.

Φέραμε από το αυτοκίνητα τα όργανα, αναδιοργάνωση τους πάγκους, τοποθετώντας τον ένα επάνω στον άλλο, πλέξαμε ταινία ένα πλέγμα ανάμεσα τους, και προβάλαμε πάνω σε αυτά με 2 προβολείς και διαφάνειες.

el nido Uriel Segui 3

Habíamos configurado un “nido” en el que situarnos a hacer música entre destellos de luz y masas de sombras articuladas geométricamente entre los colores de las luces gracias a las cintas y las mesas.

Είχαμε δημιουργήσει μια «φωλιά» από την οποία θα έβγαινε η μουσική ανάμεσα στα φώτα και τις επιφάνειες της σκιάς συνδεδεμένες γεωμετρικά ανάμεσα στα χρώματα και τα φώτα χάρη στις ταινίες και τους πάγκους.  

Nos pusimos a tocar por primera vez juntos, un tema folclórico búlgaro, y sonó bien de entrada.

Ξεκινήσαμε να παίζουμε για πρώτη φορά μαζί, ένα θέμα φολκλόρ βουλγάρικο, και ακούστηκε καλά αυτή η είσοδος.

Tocábamos suave y bastante bien acompasados. 

Παίξαμε απαλά και αρκετά καλά συγχρονισμένα.

El sonido del violín y la reverberación de la clase se ensamblaron perfectamente , y nosotros con la guitarra y un pequeño ampli, la darbuca , unas maracas de semillas africanas, y Anthi con su teléfono cámara y los proyectores de diapositivas, les acompañábamos.

Ο ήχος του βιολιού και η αντήχηση του στην αίθουσα έδεσαν πολύ καλά, και εμείς με την κιθάρα και ένα μικρό ενισχυτή,  είναι απόλυτα συναρμολογούνται, και με μια μικρή κιθάρα και ενισχυτή, ένα ταμπούρο από το Μαρακές με αφρικάνικους σπόρους, με τις προβολές να μας συνοδεύουν.

gif-el-nido-Uriel-Segui

Salieron temas como el Layla de Eric Clapton, en su época con Dereck and the Dominos y un entre dos aguas de Paco de Lucía con el que tuvimos, por tiempo, que terminar.

Βγήκαν θέματα όπως η  Layla του Eric Clapton, από την εποχή του με τον Dereck and the Dominos  και ένα «entre dos aguas» του Paco de Lucía, με τον οποίο, λόγω χρονου, και κλείσαμε.

De repente alguien encendió de nuevo la convencional iluminación, nuestro nido desapareció, convirtiéndose, en un instante, en la pila de mesas con unas cintas mal pegadas encima sin ningún sentido que antes de que apagásemos la luz, ya era.

Ξαφνικά κάποιος άναψε το φώς της αίθουσας, η «φωλιά» μας εξαφανίστηκε, μετατράπηκε σε μια στιγμή σε μια στίβα πάγκων με ταινίες τοποθετημένες άτσαλα πάνω τους χωρίς κάτι από το νόημα που είχε πριν, με κλειστά τα φώτα.

Desmontamos todo de nuevo, re ordenamos el lugar tal y como estaba, y nos fuimos, como siempre, cada cual por su lado…

Αφού τα στήσαμε όλα από την αρχη, βάζοντας πάλι σε «τάξη» εκείνο το χώρο, φύγαμε, όπως πάντα, καθένας προς τη δική του μεριά...

el nido Uriel Segui

Leave a Reply

%d bloggers like this: