Imprográfika #Encuentros #CollectiveDrawing


gif-mat-1

ES/GR

-“¿y qué hacemos?”, preguntó Jose.¨

-«Και τι κάνουμε;», ρώτησε ο Χόσε.

-“Pues nada, tu déjate llevar”, contestó Nora.

-«Τίποτα, εσύ αφέσου ελεύθερος», απάντησε η Νόρα.

20170211_135447ss

A lo largo de la sesión aparecieron varias preguntas. “¿Sois algo?”, “¿Qué tipo de dibujo es esto?”, “¿Venís cada fin de semana?”, “¿Este dibujo de quién es?”.

Στη συνέχεια της συνάντησης εμφανίστηκαν διάφορες ερωτήσεις. «Είστε κάτι;», «Τι τύπου σχέδια είναι αυτά», «Έρχεστε εδώ κάθε εβδομάδα;», « Αυτό το σχέδιο ποιου είναι;». 

-“Y, ¿Qué hacéis aquí?”, preguntó un señor.

-«Και, τι κάνετε εκεί;», ρώτησε ένας κύριος.

-“Nos juntamos y dibujamos”, contestó alguien mientras miraba sus manos que trazaban líneas en una hoja de papel.

-«Μαζευόμαστε και σχεδιάζουμε», απάντησε κάποιος καθώς κοιτούσε τα χέρια του που χάραζαν γραμμές σε ένα φύλλο χαρτί.

20170211_135627ss

En estos encuentros realizamos dibujos colectivos. Cada dibujo era producido entre muchos de manera que pertenece a un autor desconocido.

Σε αυτές τις συναντήσεις πραγματοποιήσαμε συλλογικά σχέδια. Κάθε σχέδιο είναι φτιαγμένο από πολλούς με τρόπο που κάθε εικόνα ανήκει σε έναν άγνωστο συγγραφέα.

En realidad, se trata de un tanteo más para expandir los límites de la experimentación gráfica.

Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια ακόμα προσπάθεια να διευρυνθούν τα όρια του γραφιστικού πειραματισμού.20170211_135346ss

Si en la improvisación musical se demanda la pérdida del control, la disponibilidad y la atención frente a lo improvisto de la “melodía” del Otro,  estas imágenes son piezas de una auténtica banda de jazz gráfica.

Αν στον αυτοσχεδιασμό στη μουσική ζητείται η απώλεια του ελέγχου, η διαθεσιμότητα και η ετοιμότητα απέναντι στο απρόβλεπτο της «μελωδίας» του Άλλου, με αυτή την έννοια αυτές οι εικόνες είναι κομμάτια μιας αυθεντικής μπάντας γραφιστικής τζαζ.

En este caso dibujar es seguir, acoplarse y reincorporarse a las “melodías” de los demás. Y, el dibujo tiene que ver con aquellas huellas que han surgido de manera azarosa e improvista y siempre en relación-respuesta a otras que preexistían.

Σε αυτή την περίπτωση το σχεδιάζω σημαίνει συνεχίζω, ταιριάζω, ενσωματώνομαι στις «μελωδίες» των άλλων. Έτσι, το σχέδιο έχει να κάνει με εκείνα τα ίχνη που προέκυψαν με τρόπο τυχαίο και απρόβλεπτο και πάντα σε σχέση-απάντηση σε αυτά που προϋπήρχαν.

20170211_134307ss

Esta improvisación sin autor-compositor único parece como un proceso de pérdida de identidad de parte de cada dibujante y a la vez con el encuentro con aquella identidad que se fabrica junto con o gracias a los demás.  

Αυτός ο αυτο-σχεδιασμός χωρίς μοναδικό συνθέτη-δημιουργό, μοιάζει με τη διαδικασία απώλειας της ταυτότητας κάθε σχεδιαστή και συνάμα με τη συνάντηση με εκείνη την ταυτότητα που φτιάχνεται μαζί ή χάρη στους Άλλους.

De esta manera estas imágenes indefinidas y sin predeterminada identidad, estilo o compositor consiguen “hablar” sobre aquel lugar de estar y hacer de nuevo y junto con sin que alguien lo pida.

Με αυτό τον τρόπο αυτές οι εικόνες ασαφείς και χωρίς προδιαγεγραμμένη ταυτότητα, στυλ ή συνθέτη καταφέρνουν και “μιλούν” για αυτό τον τόπο του βρίσκομαι και φτιάχνω εκ νέου και από-κοινού χωρίς κάποιος να το υποβάλει.

20170211_135803ss

Las huellas de todos buscan una manera de con-vivir.

Θα λέγαμε πως τα ίχνη όλων ψάχνουν έναν τρόπο να συν-υπάρξουν.

La experiencia se centra en el aparecer de una imagen y a los que no dudan en abandonar su identidad gráfica para algo nuevo, improvisto, fuera de las previsiones y los derechos del autor.

Η εμπειρία επικεντρώνεται στην ανάδυση μιας εικόνας και σε όσους δεν διστάζουν να αφήσουν την προσωπική τους ταυτότητα για κάτι νέο, πέρα από τις προβλέψεις και την πνευματική ιδιοκτησία.

20170204_141510ss

La imagen como campo para auto-gestionar líneas, manchas de colores y sobre todo para auto-gestionar los modos del hacer y los sueños de cada uno para el nacimiento de un nuevo lugar.

Οι συλλογικές εικόνες σαν τον τόπο, το πεδίο ως ζητούμενο μιας αυτο-διαχείρισης ανάμεσα σε γραμμές, χρώματα, κηλίδες και κυρίως ανάμεσα στους τρόπους και τα όνειρα του καθενός για την γέννηση ενός νέου τόπου.

This slideshow requires JavaScript.

dibujos colectivos Imprográfika 10 & 11 / 02/2017 en Matadero, Madrid

συλλογικά σχέδια Imprográfika 10 & 11 / 02/2017 στο πολιτιστικό κέντρο Matadero, Madrid


2 responses to “Imprográfika #Encuentros #CollectiveDrawing”

Leave a Reply

%d bloggers like this: