Sins of my Father


change

by S I L V    A S I M

Την φωτογραφία αυτή την τράβηξα τον Οκτώβρη του 2012 στο νησί της λίμνης των Ιωαννίνων, μία πόλη που επέλεξα να κάνω το θέμα της Διπλωματικής μου εργασίας για την ολοκλήρωση των αρχιτεκτονικών μου σπουδών στο ΕΜΠ.

Esta fotografía la saqué en octubre del 2012 en la islita del lago de la ciudad de Ioánnina, la ciudad que elegí como el contexto de mi Proyecto Fin de Carrera en la escuela de Arquitectura de Atenas, NTUA.

Αν και έχω καταγωγή από Ήπειρο και κοντινή οικογένεια στα Ιωάννινα, η αλήθεια είναι ότι δεν είχα επισκεφθεί την πόλη από όταν ήμουν 5 ετών – ωστόσο, πολύ συχνά ανέβαινα Πρέβεζα πχ. Στην ηλικία των 5 ετών τα Γιάννενα είχαν αποτελέσει μία στάση σε οικογενειακή μας εκδρομή – ο πατέρας, η μητέρα, ο αδερφός, η αδερφή και εγώ.

Aunque tengo origen en Épirus (región al suroeste de Grecia) y mi familia en Ioánnica, la verdad es que no había visitado la ciudad desde que tenía 5 años. Sin embargo, a menudo visitaba Preveza (ciudad cercana). En Ioánnica estuve con mi padre, mi madre, mi hermano y mi hermana haciendo una parada en un viaje familiar.

Το νησί της λίμνης, ως σημαντικός τουριστικός προορισμός (χρονολογικά ήμαστε κάπου στο 1994), αποτέλεσε σημείο επίσκεψης μας. Φθινώπορο ήταν, κρύο και υπήρχε κόσμος στο νήσι – ή έτσι είχε φανεί στα μάτια του πεντάχρονου τότε εαυτού μου.

La isla, como polo turístico importante (alrededor de 1994), fue el punto de nuestra visita. Era Otoño, hacía frío y había gente en la isla – o así había parecido a los ojos de aquel mismo yo de cinco años.

Ο πατέρας αγόρασε σε όλους μας ένα μικρό τουριστικό ένθυμιο – χαρές, χαμόγελα, κόσμος, φασαρία. Μία χαρακτηριστική ανάμνηση και εικόνα στα στενά του νησιού, στην υγρασία, στη λίμνη. Μετά από αυτό το ταξίδι περίπου μισό χρόνο έπειτα, μάθαμε τα νέα και εμείς, τα παιδιά, ότι ο πατέρας μας ήταν σοβαρά άρρωστος.

Papa compró a todos nosotros un pequeño souvenir turístico – alegría, sonrisas, mundo, ruido. Un recuerdo característico y una imagen en las callecitas de la isla, humedad, en el lado. Después de este viaje casi medio año después, llegaron a nosotros, los chicos, las noticas, que el papa estaba seriamente enfermo.

Άλλη αμέριμνη οικογενειακή εκδρομή δεν κάναμε – μόνο στα χωριά, έτσι για χριστούγεννα, πάσχα. Τέσσερα χρόνια μετά τον πατέρα τον χάσαμε. Το αναμνηστικό μου δώρο έμεινε κοντά μου, στο δωματίο μου σε θέα μέχρι και περίπου 8 χρόνια αργότερα.

No volvimos a hacer un viaje familiar despreocupados– solamente en los pueblos, para navidades y semana santa. Cuatro años después le perdimos. El souvenir recordatorio quedó conmigo, en mi habitación, a la vista hasta casi 8 años después.

Η επιστροφή σε αυτή την πόλη το 2012 ξύπνησε αυτές τις αναμνήσεις, η δε επίσκεψη στη λίμνη στιγμές ηρεμίας αλλά και αναζήτησης φυγής και συνεπώς ένα φωτογραφικό υλικό, κομμάτι του οποίου αποτέλεσε και η φωτογραφία που σου έστειλα.

El regreso a esta ciudad el 2012 despertó estas memorias, y la visita del lago, momentos de tranquilidad y también de búsqueda de salida. Esta fotografía fue parte de este regreso.

Την πόλη αυτή την αγάπησα ξανά, για διάφορους λόγους. Όταν ολοκληρώθηκε η συλλογή του υλικού για τη διπλωματική δεν πήγα ποτέ ξανά, από το 2013. Φέτος έκλεισαν 18 χρόνια από το θάνατο του πατέρα μου και εκείνη την ημέρα έγραψα το παρακάτω:

Amé esta ciudad por varias razones en aquella época. Cuando la recopilación de datos para mi pfc se acabó no volví otra vez, desde el 2013. Ese año se cumplieron 18 años desde la muerte de mi padre y aquel día había escrito lo siguiente.

·και οι ημέρες μακρυά πληθαίνουν 
 αριθμώντας χρόνια μιας ενήλικης ζωής
με μια ανάμνηση zwan κονσέρβας 
 αφημένη στο καπό του αυτοκινήτου
και ένα πρότυπο
 από πετσοκομμένα υφάσματα
 άστατα συναρμολογημένα
να απαρτίζεται·
(μια μέρα θύμησης για τον Π.),
10.09.2016, Λονδίνο
y los días lejos se aumentan
Contando los años de una vida adulta
Con un recuerdo de envasado zwan
Dejada/abandonada en el capó del coche
y un prototipo
de tejidos troceados
despreocupadamente unidos
compuesto;
(un día de recuerdo para el P.)
10.09.2016, Londres

Φέτος, θέλω να ξανανέβω στην πόλη..

Este año quiero subir otra vez a la ciudad..

S I L V    A S I M
Dipl. Architectural Engineering, NTUA
MSc Urban Development Planning, The Bartlett DPU, UCL
good friend and colleague

 

Sins of my Father (Tom Waits)
Birds cry warning from a hidden branch
Carving out a future with a gun and an axe
I’m way beyond the gavel and the laws of man
Still living in the palm of the grace of your hand
The worlds not easy the blind man said
Turns on nothing but money and dread
Dogs been scratching at the door all night
Long neck birds flying out of the moon light
I’m gonna take the sins of my father
I’m gonna take the sins of my mother
I”m gonna take the sins of my brother
Down to the pond
[…]
Kissed my sweetheart by the chinaball tree
Everything I done is between God and me
Only he will judge how my time was spent
29 days of sinning and 40 to repent
The horse is steady but the horse is blind
Wicked are the branches on the tree of mankind
The roots grow upwared and the branches grow down
Its much too late to throw the dice again I’ve found
I’m gonna take the sins of my father
I’m gonna take the sins of my mother
I”m gonna take the sins of my brother
Down to the pond
[…]

Leave a Reply

%d bloggers like this: