Design 1o1 Redux


Una buena amiga de Imprográfika participa y nos propone,

Design 1o1, un nuevo modelo educativo.

Μια καλή φίλη του Imprografika συμμετέχει και μας προτείνει το

Design 1O1 , ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο.

10380320_1014277538614621_1368448446264254953_n

¿Qué pueden tener en común una antropóloga de Sicilia, una científica ambiental de Australia, una arquitecta de Alger, un asesor de fotografía de Brasil y un diseñador gráfico de Bangkok?

Τι κοινό έχουν μια ανθρωπολόγος από τη Σικελία, μια επιστήμονας ειδική στα ζητήματα του περιβάλλοντος από την Αυστραλία, μια αρχιτέκτονας από το Αλγέρι, ένας σύμβουλο φωτογραφίας από τη Βραζιλία και ένας γραφίστας από την Μπανγκόκ;

Todas y todos comparten su pasión para el aprendizaje del diseño y de la arquitectura, tanto que desde el 2013 se han sumado a un increíble viaje al que siguen enganchados y cada vez más implicados.

Όλες και όλοι μοιράζονται το πάθος τους για την εκμάθηση του ντιζάιν και της αρχιτεκτονικής τόσο που από το 2013 έχουν μπει σε ένα απίστευτο ταξίδι στο οποίο συνεχίζουν προσκολλημένοι και κάθε φορά όλο και πιο αφοσιωμένοι.

Este viaje arrancó con un MOOC, y al contrario que uno pensaría, lejos de ser una experiencia impersonal y distante ha hecho que todas estas personas implicadas en ello, sigan compartiendo pasiones y colaborando para mantener activa, abierta y creciente su comunidad de aprendizaje.

Αυτό το ταξίδι ξεκίνησε σε ένα Mooc (Massive open online course-Μαζικό ανοικτό διαδικτυακό μάθημα), και σε αντίθεση με αυτό που θα σκεφτόταν κάποιος, και πολύ μακριά από το να είναι μια απρόσωπη και ψυχρή εμπειρία έχει καταφέρει όλοι όσοι σχετίζονται με αυτό, να συνεχίζουν να μοιράζονται τα πάθη τους και να συνεργάζονται για να διατηρήσουν ζωντανή, ανοικτή και συνεχώς αυξανόμενη αυτή την κοινότητα μάθησης.

El primer MOOC denominado Design1o1 fue lanzado el 2013 tras un concurso convocado por la plataforma Iversity. Sus creadores, un arquitecto de Italia, dos arquitectas canadienses y sus socios y socias de IdLab y AbadirAcademy, han diseñado una metodología excepcional que ha conseguido incitar a la acción a participantes de lugares remotos del mundo.

Το πρώτο Mooc με το όνομα Design1o1 πραγματοποιήθηκε το 2013, μετά από έναν διαγωνισμό που προκήρυξε η πλατφόρμα Iversity. Οι δημιουργοί του, ένας αρχιτέκτονας από την Ιταλία, δύο αρχιτεκτόνισσες από τον Καναδά και οι συνεργάτες τους IdLab  και AbadirAcademy έχουν σχεδιάσει μια μοναδική μεθοδολογία που έχει καταφέρει να βάλει σε δράση από τα πιο απομακρυσμένα μέρη του κόσμου .

Planteando un ejercicio al día durante 101 días, han creado una comunidad online que tiene los rasgos de un taller, donde la motivación y el aprendizaje son resultado del trabajo compartido de muchas individualidades diferentes.

Προτείνοντας μια άσκηση κάθε μέρα επί 101 ημέρες, έχουν δημιουργήσει μια διαδικτυακή online κοινότητα που έχει τα χαρακτηριστικά ενός εργαστηρίου, όπου τα κίνητρα και η μάθηση είναι το αποτέλεσμα της δουλειά πολλών διαφορετικών ατόμων που κοινοποιείται και μοιράζεται.

En su reciente versión, el MOOC llamado ahora Design1o1Redux, ha abierto e incluido como docentes a ex estudiantes y una comunidad a cargo de la cual corre la mayoría del curso. ¿Acaso se está creando un nuevo modelo educativo? 

Στην τελευταία του έκδοση, όπου πλέον ονομάζεται, MOOC Design1o1Redux, άνοιξε και περιλαμβάνει ως καθηγητές πρώην μαθητές και μια κοινότητα η οποία αναλαμβάνει να τρέξει το μεγαλύτερο μέρος του μαθήματος. Λέτε να δημιουργείται ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο;

Si quieres saber más sobre el nuevo modelo educativo puedes leer esto, esto y esto y si quieres saber más sobre Design1o1 puedes visitar su página oficial.

Αν θα ήθελες να μάθεις περισσότερα για το νέο εκπαιδευτικό μοντέλο μπορείς να διαβάσεις εδώ, εδώ και εδώ ή αν θα ήθελες να μάθεις περισσότερα για το Design1o1 μπορείς να επισκεφτείς την επίσημη ιστοσελίδα του.

Si quieres probar esta nueva experiencia educativa no te queda otra que apuntarte aquí, el curso empieza ya, el lunes 2 de Noviembre.

Αν θα ήθελες να δοκιμάσεις αυτή τη νέα εκπαιδευτική εμπειρία δεν σου μένει παρά να γραφτείς εδώ. Το μάθημα ξεκινά τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου και είναι δωρεάν.

Καλή αρχή Κατερίνα!


3 responses to “Design 1o1 Redux”

Leave a Reply

%d bloggers like this: